مسئولیت اجتماعی

امروزه سازمانها و شرکتها کنار فعالیت های اقتصادی باید همواره در اندیشه مسئولیت متقابل خود در مقابل جوامع و محیط زیست میزبان فعالیتهایشان باشند و سیاستهایشان را طوری تنظیم کنند که دارای بیشترین اثر مثبت بر این عوامل باشند. اعمال چنین سیاستهایی تضمین کننده دوام و توسعه همیشگی و مقبولیت اجتماعی روزافزون سازمان خواهد شد.
گروه پوراتوس به عنوان یک گروه تولیدی بزرگ و بین المللی، مسئولیتهای اجتماعی و محیط زیستی خود را به خوبی درک کرده است و دارای کمیته های محلی در کشورهای گوناگون و یک کمیته مرکزی برای این منظور می باشد. گروه پوراتوس هم اکنون تمرکز خود در این زمینه را بر دو حوزه محیط زیست و تامین کالا گذاشته است. در همین راستا، سیاستهای مسئولیت اجتماعی گروه متمرکز اند بر کاهش روزافزون آثار منفی محیط زیستی فعالیتهای گروه و همچنین کسب اطمینان از خرید مواد اولیه از تامین کنندگانی که از لحاظ مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی دارای استانداردهای مناسب و همواره توسط نهادهای مربوطه تحت نظارت هستند. 
شرکت گلنان پوراتوس نیز به عنوان یکی از اعضای گروه بین المللی پوراتوس دارای یک کمیته ویژه مسئولیتهای اجتماعی می باشد که سیاستهای مسئولیت اجتماعی  گروه پوراتوس در ایران  را با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور عزیزمان تدوین و اجرایی می کند. در همین راستا، شرکت گلنان پوراتوس تمرکز خود را بر دو حوزه محیط زیست و فرهنگ و جامعه قرار داده است تا بتواند سهم خود در حفظ و پاسداشت محیط زیست و ارتقای فرهنگ عمومی کشور عزیزمان ادا کرده باشد.
تا امروز، سیاستها و فعالیتهای مرتبط زیادی توسط شرکت گلنان پوراتوس تدوین و اجرائی شده و نتایج بسیار خوبی نیز از آنها حاصل شده است.