فرهنگ و جامعه

فعالیتها و سیاستهای فرهنگی در گلنان پوراتوس مبتنی بر بهبود فرهنگ شخصی، فکری و کاری کلیه کارکنان و در درجه دوم رساندن پیامهای فرهنگی درون سازمان به شرکای تجاری آن برنامه ریزی و اجرایی می شوند.
csrculture
این برنامه ها با همکاری نزدیک با واحد منابع انسانی شرکت و با اعتقاد به نهفته بودن کلید سعادت جوامع در بهبود فرهنگ آنها است تدوین شده و در غالب ارسال پیامهای یادآوری مداوم فرهنگی و همچنین اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برای کارکنان و شرکای تجاری اجرایی می شوند.
همچنین شرکت گلنان پوراتوس همواره خود را متعهد به اجرای تمام و کمال قوانین مصوب دولتی و کشوری در حوزه کار و محیط کاری می داند و تمام تلاش خود را برای فراهم نمودن محیطی امن و جذاب برای کارکنان خود انجام میدهد. 
اجرای سیاستهایی چون پرداخت کامل و بموقع دستمزدها، بیمه اجباری تامین اجتماعی و تکمیلی برای تمامی کارکنان و همچنین عدم تحمل تبعیض جنسیتی، قومیتی و مذهبی در سراسر شرکت، تنها گوشه ای از دایره متنوع این سیاستها است که همواره طبق منشورهای جهانی مسئولیت اجتماعی همچون GRI بازبینی و ارتقاء می یابند.