برنامه ها

در گلنان پوراتوس، نگاه ما در حوزه مسئولیت اجتماعی، دستیابی به بالاترین رده استاندارد GRI 3.1 در حوزه مسئولیت اجتماعی است
در گلنان پوراتوس، نگاه ما در حوزه مسئولیت اجتماعی، دستیابی به بالاترین رده استاندارد GRI 3.1 در حوزه مسئولیت اجتماعی است و در همین راستا واحد مسئولیتهای اجتماعی شرکت گلنان پوراتوس تا کنون برنامه های متنوعی را در جهت اجرای سیاستهای مربوطه تدوین و اجرایی کرده است. این واحد بدلیل عضویت اعضای هیئت مدیره در آن، دارای قدرت اجرایی زیادی در گلنان پوراتوس است و از اجرای هیچگونه برنامه ای در جهت بهبود عملکرد محیط زیستی و اجتماعی خود فروگزار نمی کند.