نوآوری در فناوری

cremfil-ultim حرکت در راستای افزایش تقاضا در زمینه کیفیت و سهولت مصرف، همگام با حفظ ارزش های غذایی و قیمت مناسب، ما را بر آن داشت تا به دنبال راه های جدید برای توسعه و نوآوری محصولات باشیم. گروه ما آخرین تکنولوژی های روز را به کار می برد تا راه حل هایی قابل اعتماد برای حمایت از حرفه و پیشه ی شما به ارمغان آورد.

سرمایه گذاری برای آینده

پوراتوس تحقیقات طولانی مدتش را برای پشتیبانی ادامه می دهد و این عمل به ساخت   قابلیت هایی مانند   دانستن چگونگی  نقش آنزیم درخمیر، رئولوژی، کریستالیزاسیون چربی آنالیزهای حسی و تغذیه ای کمک می کند.