نان تست

در نهایت در تاریخ، نان نان نان سبک نان سبکتر بود که بسیار نازک تر از نانهای صاف بود. تنها یک مشکل وجود داشت: مدت زمان طولانی در گرمای بیابان بود، سخت می افتاد و غذا خوردن دشوار بود.

راه حل؟ تست این احتمال وجود دارد که نان تست به عنوان راهی برای حفظ نان به جای یک عنوان صبحانه خوشمزه که در کره و مربا دمیده می شود، ایجاد شده است. با سوزاندن تکه های نان، آنها دیگر به عنوان یک غذای خوشمزه ادامه یافتند.

راه حل هایی برای بهبود کیفیت