دونات تخمیری

مواداولیه پوراتوس برای تهیه دونات تخمیری

شكلات سكه ای سلکشن سفید بلکولاد

شکلات سلکشن سفید بلکولاد، حس بی نظیری از شکلات سفید خالص که با 100٪ وانیل طبیعی و کره کاکائو ساخته شده است.