اینتنس پوراسلیم

ابتکاری نوین برای کاهش میزان روغن

بهبوددهنده اینتنس پوراسلیم، ابتکاری نوین برای کاهش میزان روغن مصرفی در نان های شیرین و نرم است. این بهبوددهنده با دوز مصرف معادل 0/3 درصد وزن آرد، با حفظ کیفیت، نرمی، ضمن بهبود بافت نان منجر به کاهش میزان مصرف روغن و افزایش میزان مصرف آب در تولید خمیر و افزایش مدت زمان ماندگاری محصول نهایی می شود.  

ابتکاری نوین برای کاهش میزان روغن

بهبوددهنده اینتنس پوراسلیم، ابتکاری نوین برای کاهش میزان روغن مصرفی در نان های شیرین و نرم است. این بهبوددهنده با دوز مصرف معادل 0/3 درصد وزن آرد، با حفظ کیفیت، نرمی، ضمن بهبود بافت نان منجر به کاهش میزان مصرف روغن و افزایش میزان مصرف آب در تولید خمیر و افزایش مدت زمان ماندگاری محصول نهایی می شود.