از بینش مشتری تا ابتکار

طعم فردا به شما بینش عمیقی در مورد گرایش مصرف کنندگان محلی و جهانی می دهد. برنامه سفری را چیدیم تا با 11000 مصرف کننده در 25 کشور جهان در مورد انتخاب، بینش و درک آن ها در مورد صنعت نان مصاحبه کنیم. تحقیق طعم فردا تایید می نماید که مصرف کنندگان می خواهند حرفی در مورد محصولاتی که به این طریق می آیند داشته باشند. در این بخش در مورد قوانین مصرف کنندگان یاد بگیرید.

وبسایت طعم فردا

به وبسایت tastetomorrow.com مراجعه کنید تا بینش ها و مقالات بیشتری در مورد گرایش مصرف کنندگان محلی و جهانی به دست بیاورید.

مطالب اخیر

Infographics

Discover the key conclusions of our Taste Tomorrow research, summarized in one infographic.

Download infographic

Taste Tomorrow website

Visit tastetomorrow.com to discover more insights and articles about global and local consumer trends.

Visit website