پوراتوس متعهد به فراهم آوردن شرایط حرفه ای برای کارکنان است که در آن یادگیری و توسعه شغلی از عناصر اصلی هستند. ترکیب علم و هنر در تاریخ ابتکار ما وجود دارد در حالی که ما به دنبال اینده هستیم. فرهنگ جادوی پوراتوس ما به شما این اجازه را می دهد تا استعداد خود را در گروه ما شکوفا کنید.

این موضوع همچنین نشان گر جهش 30 درصدی در تعداد کارمندان از سال 2012 بوده است. ما کارکنانمان را برای همکاری و گرفتن مالکیت این دستاورد ها با ساخت راه حل هایی که موفقیت بیشتری برای مشتریانمان می آوردند ترغیب می کنیم.

چگونه جادوی تان را گسترش می دهید؟

سفر آموزشی شما در پوراتوس در روز اول آغاز خواهد شد که در آن روز شما به برنامه ما وارد می شوید و تاریخ، فرهنگ و محصولات شرکتمان، مشتریان و مصرف کنندگانمان به شما معرفی می گردد و با سهامداران اصلی جلسه برگذار خواهید کرد و خود را به پوراتوس معرفی خواهید نمود.

یک محیط مشترک

پوراتوس به کارگروهی اعتقاد دارد. ما دانش را به صورت جهانی در میان شبکه های داخلی و خارجی مان به اشتراک می گذاریم و بهترین کارهایمان و ظرفیت هایمان را به اشتراک گذاشته ایم. ما در تیم های چند رشته ای و شرکای کسب و کار خارجی شام مشتریانمان (B2B) و مشتریان آنها (B2C) همکاری داریم.

پوراتوس بر اهداف بلند مدت باور دارد تا پیروزی های زود گذر. یعنی این که به صورت فعال در آینده سرمایه گذاری می کند. این حقیقت که شرکت ما بیش از 77 مرکز ابتکاری دارد و 2.2 درصد عایدی اش را صرف تحقیق و توسعه می کند.

دانشگاه پوراتوس، یک تجربه عالی

با نوآوری در مرکز هرچیزی که انجام می دهیم، پوراتوس تعهداتش را برای یادگیری مستمر از طریق دانشگاه پوراتوس نشان می دهد و یک تجربه یادگیری بلند مدت را ارائه می دهد.

از طریق برنامه رهبری پوراتوس، پیشگامان کنونی و آتی ما سفیران مشتاقی برای فرهنگ جادوی ما می شوند. به عنوان یک شریک معتمد در ابتکار، آن ها قادر خواهند بود تا به سرعت ما موفق شوند.