بارک تلخ

طرز تهیه

 

کارات کاور لوکس را تا 45 درجه ذوب کنید وتا 35 درجه سرد کرده سپس استفاده کنید

از وزن کلی بارک تقریبا 80 درصد را کارات کاورلوکس استفاده کنید و20 درصد باقی مانده را از محصولات خشک استفاده نمایید

 

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط