بارک تلخ

کارات کاور لوکس تلخ 1000 گرم
بادام رست شده 100 گرم
گردو رست شده 600 گرم
کشمش 30 گرم
total 0

طرز تهیه

 

کارات کاور لوکس را تا 45 درجه ذوب کنید وتا 35 درجه سرد کرده سپس استفاده کنید

از وزن کلی بارک تقریبا 80 درصد را کارات کاورلوکس استفاده کنید و20 درصد باقی مانده را از محصولات خشک استفاده نمایید

 

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط