مرکز تخصصی صنعتی عطر و طعم نان

مرکز تخصصی صنعتی نان، امکانات و تجهیزاتی را برای مشتریان فراهم میکند تا قبل از اجرای نهایی در خط تولید، راه حل های مشخص را ایجاد و بر روی برنامه نهایی تحقیق و آزمایش انجام دهند.

مرکز تخصصی صنعتی عطر و طعم نان

مرکز تخصصی صنعتی نان بر تحقیق در فرایند تولید نان، توسعه برنامه های نهایی، و آموزش مشتریان تمرکز میکند. IBCC مجهز به تجهیزات نانوایی صنعتی مورد نیاز برای نوآوری در تکنولوژی و بهینه سازی فرایند تولید نانوایی های صنعتی بوده که در دفتر مرکزی پوراتوس واقع در بروسل بلژیک قرار دارد.

IBCC امکانات و تجهیزاتی را برای مشتریان فراهم میکند تا قبل از اجرای نهایی در خط تولید، راه حل های مشخص را ایجاد و بر روی برنامه نهایی تحقیق و آزمایش انجام دهند.

کتابخانه خمیرترش

کتابخانه مجازی

درباره کتابخانه خمیرترش بیشتر بدانید