در پوراتوس، به همکاری با کشور هایی که در آن ها کار می کنیم اعتقاد داریم. دانش و مهارت هایمان را با کمترین شانس و یا سرمایه گذاری در برنامه های پایداری که تنوع زیستی را محافظت می کند و شرایط زندگی مردمان محلی را بهبود می دهد به اشتراک می گذاریم.

این روش ما برای همکاری کردن با آن جامعه است و به نسل بعدی کمک می کند.

مدارس نانوایی

یکی از اهداف ما کمک به افراد جوان در جوامع فقیر است تا مشاغلی را به آن ها بدهیم تا کیفیت زندگی خود را تضمین کنند. در هند و برزیل  به این مهم با باز کردن اولین مدارس نانواییمان دست پیدا کردیم.