بارک شیری

کارات کاورلوکس شیری 1000 گرم
فندق رست شده 120 گرم
پسته رست شده 40 گرم
کرنبری خشک شده 40 گرم
total 0

طرز تهیه

 

کارات کاور لوکس را تا 45 درجه ذوب کنید وتا 35 درجه سرد کرده سپس استفاده کنید

از وزن کلی بارک تقریبا 80 درصد را کارات کاور لوکس استفاده کنید و20 درصد باقی مانده را از محصولات خشک استفاده نمایید

 

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط