سازمان ما

خانواده پوراتوس

گروه پوراتوس جهانی است و یک سازمان مشتری محور می باشد. و گروه ما به عنوان یک خانواده صمیمی شهرت دارد که این امر به خاطر رابطه نزدیک بین پرسنل و مشتریان می باشد. این رابطه نزدیک است که به ما اجازه می دهد تا برنامه های بلند مدت داشته باشیم. این امر همچنین به ما کمک کرده است تا یک هدف واحد را دنبال کنیم که باعث شده پوراتوس به یک سازمان بین المللی موفق تبدیل شود که امروز می بینید.

گسترش خانواده

ما همچنین یک خانواده گسترده را با همکاری با سایر شرکای صنعتی ساختیم. به منظور یادگیری در مورد این که پوراتوس چگونه سازماندهی شده است، لطفا به صفحه ما رجوع فرمایید. خوشحال می شویم تا به سوالات شما پاسخ دهیم.

نحوه عملکرد ما

Our Puratos way of acting is based on trust which is at the heart of everything we do. عملکرد ما در پوراتوس بر پایه اعتماد است که در قلب تمام فعالیت های ما قرار دارد.

Read more

Discover more About Puratos