نان همبرگری

روش تهیه:

زمان میکس:4 دقیقه با سرعت کند و 6 دقیقه با سرعت تند

دمای خمیر: 25 درجه سانتیگراد

استراحت اولیه: ندارد

وزن چانه:100-50 گرم

تخمیر میانی:پس از چانه گیری به اتاق تخمیر منتقل نمایید.

تخمیر نهایی:مدت 75-60 دقیقه در دمای 32 تا 35 درجه سانتیگراد و رطوبت 75 تا 85 درصد

دمای فر:200-190 درجه سانتیگراد. نیازی به بخار اول در فر نیست.

زمان پخت:17-15 دقیقه