دونات تخمیری

روش تهیه:

ميکس كردن: 4 دقیقه با دور كند و 6 دقیقه با دور متوسط با ميکسرهاي اسپیرال

دماي خمیر: 25 درجه سانتیگراد

استراحت اولیه: 30-20 دقیقه

روش اول: خمیر را به چانه های 50 تا 80 گرمی تقسیم کرده و به مدت 45 تا 60 دقیقه در دمای 32 تا 35 درجه سانتیگراد و رطوبت 75 تا 85 درصد در اتاق تخمیر قرار دهید.

خمیر بدست آمده از روش اول یا دوم را به مدت 3 تا 5 دقیقه داخل روغن با دمای 180 تا 190 درجه سانتیگراد پخت نمایید.

مي تواند از كرمفیل هاي گلنان پوراتوس به عنوان مغزي و از بريلو ها جهت تزئین و براق ردن سطح دونات استفاده نمايید.