روش تهیه

میکس کردن: 4دقیقه با دور کند و 4دقیقه با دور تند

دمای خمیر: 25 تا 27 دقیقه

استراحت اولیه: 15 دقیقه

وزن چانه ها: 100 گرم

وزن فیلینگ: 35 گرم

زمان تخمیر: 45 تا 60 دقیقه

دمای فر: 180 درجه سانتیگراد

زمان پخت: 15 دقیقه

شما میتوانید از تمامی مغزی های گلنان مانند کرمفیل در تهیه این شیرینی استفاده کنید.